อาจารย์สุรเชษฐ์ เรืองประโคน (Surachet Roungprakhon)   
 
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตพระนครเหนือ)   
รายวิชา
 
ปฏิทินการศึกษา
วันเปิดภาคการเรียน 1 ม.ค. 2513
วันเริ่มลงทะเบียน 1 ม.ค. 2513
วันเริ่มลงทะเบียนล่าช้า 1 ม.ค. 2513
วันเริ่ม เพิ่ม ถอน วิชา 1 ม.ค. 2513
วันสุดท้ายของการถอนวิชา 1 ม.ค. 2513
วันสอบปลายภาค 1 ม.ค. 2513
วันปิดภาคการเรียน 1 ม.ค. 2513
วันส่งเกรดที่สาขา 1 ม.ค. 2513
วันส่งเกรดเข้าระบบ 1 ม.ค. 2513
วันประกาศผลการเรียน 1 ม.ค. 2513
วันแจ้งขอจบการศึกษา 1 ม.ค. 2513
วันแก้ I วิชาทั่วไป 1 ม.ค. 2513
วันแก้ I วิชาโครงการ 1 ม.ค. 2513
 
ปีการศึกษา 2562 ภาคการเรียนที่ 2
News | ข่าว
Activities | กิจกรรม
 
www.surachet-r.net