ระบบสารสนเทศ   
 
   Information System   
 
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
ลักษณะรายวิชา | Course Description
ระบบสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ ทฤษฎีระบบคำนวณผลทางธุรกิจ วิธีการในวัฏจักรการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีการคำนวณ และการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบจัดการฐานข้อมูลและการใช้การสื่อสารข้อมูลเป็นพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
 
Introduction to computer-based information system, using technology as a competitive advantage, business computing system theory; system life cycle methodologies, computing technology and computer processing, database management system and data communication as a foundation for information system
บทเรียนออนไลน์ | Online Chapters
 
เตรียมพบกับสื่อการสอนออนไลน์สำหรับวิชา Information System เร็วๆนี้
บทเรียน | Chapters
บทที่ 1

รู้จัก
[Chapter 1]
บทที่ 1

รู้จัก
[Chapter 1]
บทที่ 1

รู้จัก
[Chapter 1]
บทที่ 1

รู้จัก
[Chapter 1]
บทที่ 1

รู้จัก
[Chapter 1]
บทที่ 1

รู้จัก
[Chapter 1]
บทที่ 1

รู้จัก
[Chapter 1]
บทที่ 1

รู้จัก
[Chapter 1]
บทที่ 1

รู้จัก
[Chapter 1]
บทที่ 1

รู้จัก
[Chapter 1]
บทที่ 1

รู้จัก
[Chapter 1]
ดาวน์โหลด | Download
ภาคทฤษฏี
คำศัพท์ | Glossary
แท็ก | Tags
 
www.surachet-r.net