การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่   
 
   Mobile Application Development   
 
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
ลักษณะรายวิชา | Course Description
สถาปัตยกรรมการให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ พีดีเอ เครื่องมือทาง ซอฟต์แวร์และเอพีไอที่ต้องการสำหรับสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้และเอกลักษณ์ การปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้เทคโนโลยีทั้งที่เป็นอิสระและผูกติดเฉพาะอุปกรณ์ การออกแบบเชิงวัตถุกับโมเดล วิวและคอนโทรลเลอร์ การจัดการหน่วยความจำ ภาษาโปรแกรมแบบสามารถย้ายสู่การพัฒนาบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างได้ ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โครงร่างงานสื่อประสมและการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
Mobile device service architecture, mobile phones, PDA, software tools and APIs required to build application for the mobile device, user interface designs for mobile devices and unique user interaction using both independent andspecification technologies, object-oriented design using odel-view-controller pattern, memory management, portable programming language platform, information security, mobile operating systems, multimedia and connectivity framework for mobile device
บทเรียนออนไลน์ | Online Chapters
 
เตรียมพบกับสื่อการสอนออนไลน์สำหรับวิชา Mobile Application Development เร็วๆนี้
บทเรียน | Chapters
[Chapter 1]
บทที่ 1 อุปกรณ์เคลื่อนที่และโปรแกรมที่ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

รู้จักประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่และแนวโน้มของการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน
[Chapter 2]
บทที่ 2 รู้จักกับแอนดรอยด์

ประวัติของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คุณสมบัติและความสามารถของแอนดรอยด์ สถาปัตยกรรมแอนดรอยด์ และระบบสัมผัสในแอนดรอยด์
[Chapter 3]
บทที่ 3 องค์ประกอบของแอพพลิเคชั่น

ขั้นตอนการสร้างแอพพลิเคชั่น องค์ประกอบหลักของแอพพลิเคชั่นทั้ง 4
[Chapter 4]
บทที่ 4 การใช้งาน Android Studio

วิธีการติดตั้ง Android Studio การสร้าง AVD การสร้าง App ขั้นต้น
[Chapter 5]
บทที่ 5 การออกแบบหน้าจอ

องค์ประกอบของการออกแบบหน้าจอ สร้างหน้าจอด้วยภาษา XML
[Chapter 6]
บทที่ 6 Activity และ Intent

รู้จัก
[Chapter 7]
บทที่ 7 มัลติมีเดีย

รู้จัก
[Chapter 8]
บทที่ 8 ฐานข้อมูล

รู้จัก
[Chapter 9]
บทที่ 9 เทคโนโลยีและแนวโน้มการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

รู้จัก
ดาวน์โหลด | Download
ภาคทฤษฏี
ภาคปฏิบัติ
คำศัพท์ | Glossary
แท็ก | Tags
 
www.surachet-r.net