การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ   
 
   Web Application Programming   
 
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
ลักษณะรายวิชา | Course Description
เวิลด์ไวด์เว็บเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานสำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ส่วนประกอบพื้นฐานของสถาปัตยกรรมสารสนเทศ ภาษาโปรแกรม ฐานข้อมูล การออกแบบและการ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ กลวิธีความปลอดภัยกับโปรแกรมเว็บ กราฟิกส์และสื่อประสมบนอินเทอร์เน็ต ส่วนต่อประสานแบบโต้ตอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การโปรแกรมผ่านกรอบการ ทำงานของเอพีไอสำเร็จรูป
 
World Wide Web Technology, infrastructure for web application programming, elementary of information architecture, programming language, database, design method anddevelopment for web application, security technique for web programming, graphics and multimedia over internet, graphics interface for interactive on web programming, API framework package for web programming
บทเรียนออนไลน์ | Online Chapters
 
เตรียมพบกับสื่อการสอนออนไลน์สำหรับวิชา Web Application Programming เร็วๆนี้
บทเรียน | Chapters
[Chapter 1]
บทที่ 1 อินเตอร์เน็ตและการออกแบบเว็บไซต์

รู้จักอินเตอร์เน็ตและบริการต่างๆที่มีบนอินเตอร์เน็ต เรียนรู้วิธิการออกแบบเว็บไซต์รวมทั้งทฤษฏีการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์เบื้องต้น
[Chapter 2]
บทที่ 2 HTML 5 CSS 3 และมาตรฐานการเขียนเว็บ

เรียนรู้การเขียนเว็บเพจด้วยมาตรฐานแบบ Web Standard เรียนรู้คำสั่งใหม่ๆและการทำงานร่วมกันของ HTML 5 และ CSS 3 รวมทั้งการใช้งาน Bootstrap เพื่อความรวดเร็วและสวยงาม
[Chapter 3]
บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมเว็บพลวัติ

รู้จัก Static Web และ Dynamic Web รูปแบบของหน้าเว็บแบบเว็บพลวัติ เครื่องมือที่จำเป็นในการเขียนเว็บพลวัติ
[Chapter 4]
บทที่ 4 ฐานข้อมูล MySQL

สร้างฐานข้อมูลบน Server ด้วย MySQL จัดการฐานข้อมูล MySQL ด้วย PHPMyAdmin
[Chapter 5]
บทที่ 5 ภาษา PHP

รู้จักภาษา PHP และใช้ภาษา PHP ติดต่อและจัดการฐานข้อมูลบน Server
[Chapter 6]
บทที่ 6 การเขียน PHP ด้วย Adobe Dreamweaver

ใช้ Dreamweaver เขียนภาษา PHP เพื่อจัดการฐานข้อมูล MySQL
[Chapter 7]
บทที่ 7 เว็บเทคโนโลยี

รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ เช่น API , Framework , Script Language
ดาวน์โหลด | Download
เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารเพิ่มเติม
ใบงาน
โปรแกรม
คำศัพท์ | Glossary
แท็ก | Tags
 
www.surachet-r.net